Potrivit Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, exportul temporar sau definitiv al bunurilor culturale mobile, clasate sau neclasate, indiferent de titularul dreptului de proprietate, se efectuează numai pe baza unui certificat de export emis de direcțiile județene pentru cultură, respectiv a municipiului București.

Bunurile culturale mobile neclasate se pot exporta definitiv sau temporar, indiferent de proprietar, numai după expertizarea acestora de către experți acreditați de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor.

În cazul bunurilor culturale mobile aflate în proprietatea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat, certificatul de export se emite la cererea scrisă a titularului dreptului de proprietate ori a mandatarului acestuia de către direcțiile județene pentru cultură, respectiv a municipiului București, în a căror rază teritorială se află domiciliul, respectiv sediul acestuia.

Cerere de eliberare a unui certificat de export

Cererea de eliberare a unui certificat de export se completează potrivit formularului anexat (Cerere eliberare certificat de export) și este însoțită de Lista bunurilor culturale pentru care se solicită eliberarea certificatului de export și se depune la direcția județeană pentru cultură, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială se află domiciliul, sediul social, punctul de lucru sau sediul administrativ al persoanelor fizice sau juridice interesate, după caz.

La cererile depuse se pot atașa rapoarte de expertiză întocmite de experți acreditați de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor, acte prin care trebuie să se arate că unul sau mai multe dintre bunurile la care se referă cererile depuse au fost expertizate potrivit criteriilor aprobate prin normele în vigoare și să se menționeze dacă bunurile mobile pentru care se solicită emiterea certificatului de export sunt bunuri clasate.

La cererile depuse se atașează două fotografii de dimensiuni 9 x 12 cm, reprezentând obiectul în ansamblu și detalii semnificative pentru fiecare obiect, cu excepția cărților, publicațiilor, mărcilor și cărților poștale de mare frecvență și tiraj și a unor bunuri de serie mare și care se pot identifica precis prin înscrisuri, mărci sau alte detalii prezentate în cuprinsul cererilor; stabilirea bunurilor pentru care nu este necesară atașarea de fotografii este de competența specialiștilor și experților din cadrul direcțiilor județene pentru cultură, respectiv a municipiului București.

Eliberare certificat de export

În termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea cererilor de eliberare a certificatelor de export direcțiile județene pentru cultură, respectiv a municipiului București, verifică exactitatea datelor cuprinse în cererile depuse și întreprind următoarele demersuri, după caz:

a) procedează la expertizarea bunurilor pentru care nu s-au depus odată cu cererile rapoarte de expertiză întocmite de experți acreditați de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor și stabilesc, în condițiile legii, dacă aceste bunuri sunt bunuri culturale susceptibile de a fi clasate;

b) emit, pentru bunurile culturale care nu sunt susceptibile de a fi clasate, certificatul de export;

c) declanșează procedura de clasare pentru bunurile stabilite ca fiind susceptibile de a fi clasate, în condițiile legii.

Pentru operele de artă plastică și fotografică, operele de artă decorativă sau de cult, operele cu caracter etnografic și ale meșteșugarilor populari, precum și pentru alte opere create de autori în viață, care pot fi exportate definitiv sau temporar fără nici o restricție, nu se întocmesc dosare de export și nici nu se emit certificate de export.

Pentru detalii și pentru întocmirea actelor necesare exportului bunurilor culturale, ne puteți contacta aici.

Share on: